Hệ thống xử lý

Xả thải trái phép ra môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

30 Th05 2023

1. Cơ sở pháp lý     

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2022/QH14 ban hành ngày 17/11/2020.    

Nghị định 55/2016/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 55/2021/NĐ-CP.    

2. Quy định xử phạt hành vi vi phạm liên quan đến hệ thống xử lý nước thải    

Đối với khu kinh doanh, dịch vụ tập trung:    

- Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với hành vi không có hệ thống thu gom, xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định.     

Đối với cụm công nghiệp    

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đấu nối triệt để nước thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp (trừ các trường hợp được phép miễn trừ đấu nối nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường ngoài phạm vi quản lý của cụm công nghiệp); không kiểm soát dẫn đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của cụm công nghiệp;    

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không có hệ thống thu gom nước mưa và nước thải riêng biệt theo quy định;    

- Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi xây lắp hệ thống xử lý nước thải tập trung không đúng quy định hoặc không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định;    

- Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không có hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định.    

Đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao    

- Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đấu nối hoặc đấu nối không triệt để nước thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao theo quy định; không kiểm soát dẫn đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;    

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không có hệ thống thu gom nước mưa và nước thải riêng biệt theo quy định;    

- Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi xây lắp hệ thống xử lý nước thải tập trung không đúng quy định hoặc không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định;    

- Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi không có hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định.    

Hình thức xử phạt bổ sung:    

- Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của cụm công nghiệp và khu kinh doanh dịch vụ tập trung từ  03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp không có hệ thống thu gom, xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định.    

- Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao từ  06 tháng đến 09 tháng đối với trường hợp không có hệ thống thu gom, xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định.    

3. Quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường    

- Phạt cảnh cáo đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần (tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%).    

- Phạt tiền  lên đến 300.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ  1,1 lần đến dưới 1,5 lần hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần trong trường hợp tái phạm, vi phạm nhiều lần. Mức tiền bị xử phạt phụ thuộc vào lượng nước thải thải ra môi trường trong 24 giờ. (Quy định chi tiết tại Khoản 2, Điều 13, Nghị định 55/2016/NĐ-CP)    

- Phạt tiền  lên đến 700.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ  1,5 lần đến dưới 03 lần. Mức tiền bị xử phạt phụ thuộc vào lượng nước thải thải ra môi trường trong 24 giờ. (Quy định chi tiết tại Khoản 3, Điều 13, Nghị định 55/2016/NĐ-CP)    

- Phạt tiền  lên đến 750.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ  03 lần đến dưới 05 lần. Mức tiền bị xử phạt phụ thuộc vào lượng nước thải thải ra môi trường trong 24 giờ. (Quy định chi tiết tại Khoản 4, Điều 13, Nghị định 55/2016/NĐ-CP)    

- Phạt tiền  lên đến 850.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ  05 lần đến dưới 10 lần. Mức tiền bị xử phạt phụ thuộc vào lượng nước thải thải ra môi trường trong 24 giờ. (Quy định chi tiết tại Khoản 5, Điều 13, Nghị định 55/2016/NĐ-CP    

- Phạt tiền  lên đến 950.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ  10 lần trở lên. Mức tiền bị xử phạt phụ thuộc vào lượng nước thải thải ra môi trường trong 24 giờ. (Quy định chi tiết tại Khoản 6, Điều 13, Nghị định 55/2016/NĐ-CP)    

Ngoài ra, cơ sở hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung có thể bị đình chỉ hoạt động, đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm từ 03 đến 06 tháng, hoặc từ 06 tháng đến 12 tháng nếu vi phạm trường hợp bị xử phạt bổ sung được quy định tại Khoản 8, Điều 13, Nghị định 55/2016/NĐ-CP)    

4. Quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường    

- Phạt cảnh cáo đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần (tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%).    

- Phạt tiền  lên đến 400.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ  1,1 lần đến dưới 1,5 lần hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần trong trường hợp tái phạm, vi phạm nhiều lần. Mức tiền bị xử phạt phụ thuộc vào lượng nước thải thải ra môi trường trong 24 giờ. (Quy định chi tiết tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định 55/2016/NĐ-CP)    

- Phạt tiền  lên đến 750.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ  1,5 lần đến dưới 02 lần. Mức tiền bị xử phạt phụ thuộc vào lượng nước thải thải ra môi trường trong 24 giờ. (Quy định chi tiết tại Khoản 3, Điều 14, Nghị định 55/2016/NĐ-CP)    

- Phạt tiền  lên đến 850.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ  02 lần đến dưới 03 lần. Mức tiền bị xử phạt phụ thuộc vào lượng nước thải thải ra môi trường trong 24 giờ. (Quy định chi tiết tại Khoản 4, Điều 14, Nghị định 55/2016/NĐ-CP)    

- Phạt tiền  lên đến 950.000.00 đồng đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ  03 lần đến dưới 05 lần. Mức tiền bị xử phạt phụ thuộc vào lượng nước thải thải ra môi trường trong 24 giờ. (Quy định chi tiết tại Khoản 5, Điều 14, Nghị định 55/2016/NĐ-CP    

- Phạt tiền  lên đến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ  05 lần trở lên. Mức tiền bị xử phạt phụ thuộc vào lượng nước thải thải ra môi trường trong 24 giờ. (Quy định chi tiết tại Khoản 6, Điều 14, Nghị định 55/2016/NĐ-CP)    

Ngoài ra, cơ sở hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung có thể bị đình chỉ hoạt động, đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm từ 03 đến 06 tháng, hoặc từ 06 tháng đến 12 tháng nếu vi phạm trường hợp bị xử phạt bổ sung được quy định tại Khoản 12, Điều 14, Nghị định 55/2016/NĐ-CP)    

5. Xử phạt hình sự đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường    

Theo quy định tại Điều 235 Luật Hình sự 2015, được sửa đổi bởi Khoản 58, Điều 1, Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 về "Tội gây ô nhiễm môi trường" thì các doanh nghiệp có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi mà có thể bị phạt tiền, bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. Cụ thể:    

Điều 235 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội gây ô nhiễm môi trường:    

Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù 1-5 năm đối với các hành vi sau đây:    

- Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ trái quy định của pháp luật từ 3.000kg đến dưới 5.000kg.    

- Xả thải ra môi trường từ 5.000 m3/ngày đến dưới 10.000m3/ngày nước thải có các thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên.    

- Xả nước thải ra môi trường có chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 2 lần đến dưới 4 lần.    

- Xả ra môi trường từ 5.000 m3/ngày đến dưới 10.000 m3/ngày nước thải có độ PH từ 0 đến dưới 2 hoặc từ 12,5 đến 14.    

- Thải ra môi trường từ 300.000 m3/giờ đến dưới 500.000m3/giờ bụi, khí thải vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 10 lần trở lên.    

- Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn thông thường trái quy định của pháp luật từ 200.000 kg đến dưới 500.000 kg.    

- Chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường thuộc nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm trung bình theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ vượt quy chuẩn cho phép.    

- Phát tán ra môi trường bức xạ, phóng xạ vượt quá quy chuẩn kỹ thuật hoặc vượt mức giới hạn theo quy định từ 2 lần đến dưới 4 lần.    

Các hành vi vi phạm này nếu ở mức cao hơn có thể bị phạt tiền từ 1 - 3 tỷ đồng hoặc phạt tù 3 - 7 năm.    

- Số tiền phạt: Từ 3 tỷ đến 20 tỷ đồng (tùy vào mức độ thiệt hại).    

- Tạm đình chỉ hoạt động: Thời hạn từ 06 tháng đến 36 tháng.    

- Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn: Trong trường hợp doanh nghiệp gây thiệt hại hoặc có khả năng thực tế gây thiệt hại đến tính mạng của nhiều người, gây sự cố môi trường hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và không có khả năng khắc phục hậu quả gây ra.    

Để tránh bị xử phạt nặng vì hành vi xả thải trái phép gây ô nhiễm môi trường, các doanh nghiệp cần nghiêm túc tuân thủ quy định của pháp luật trong việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải và đảm bảo chất lượng nước thải trước khi thải ra môi trường.    

Xử lý nước thải công nghiệp:           

- Tư vấn giải pháp công nghệ cho các dự án xử lý nước thải tại các nhà máy, cơ sở sản xuất;           

- Thi công xây dựng cho các công trình xử lý nước thải tại các khu công nghiệp;           

- Cung cấp vật tư, thiết bị , công nghệ xử lý nước thải cho các đối tác;           

- Vận hành, bảo trì, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải cho các doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng hệ thống xử lý.           

Xử lý nước thải sinh hoạt:           

- Tư vấn giải pháp xử lý nước thải cho nhà hàng, khách sạn, khu chung cư, nhà cao tầng, văn phòng…;           

- Thi công các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt;           

- Cung cấp vật tư, thiết bị xử lý nước thải;           

- Bảo dưỡng, vận hành, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt           

Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng giải pháp môi trường toàn diện với sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt nhất, tối ưu chi phí đầu tư vận hành. Đồng thời, góp phần tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp và xã hội.

 

TIN Liên quan

Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học
15 Th09 2023

Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học

Vì sao doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống xử lý nước thải?
30 Th05 2023

Vì sao doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống xử lý nước thải?