Quan trắc môi trường

Báo cáo quan trắc môi trường

Báo cáo quan trắc môi trường

May 30, 2023System Admin - Quan trắc môi trường

Báo cáo quan trắc môi trường có vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh tế, sản xuất. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần thực hiện định kỳ đo đạc, lấy các mẫu phân tích, các thông số liên quan đến các ảnh hưởng tiêu cực của môi trường xung quanh cơ sở sản xuất (Bao gồm không khí, vi khí hậu, nước thải, khí thải…v.v…). Việc lập Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ giúp theo dõi thực trạng