KẾ HOACH ĐÔN ĐỐC, HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC BVMT

Ngày 12/8/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-TNMT việc đôn đốc, hướng dẫn việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải và thực hiện lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình BVMT của các chủ dự án, cơ sở trên địa bàn tỉnh

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về BVMT đồng thời nắm bắt, giám sát tình hình hoạt động của các chủ dự án, cơ sở trong quá trình hoạt động, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật về BVMT, gồm các nội dung sau:

1. Đối tượng:

            - Chủ dự án, cơ sở đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc đối tượng vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

2. Nội dung:

Đôn đốc, hướng dẫn, xem xét việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, thực hiện lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình BVMT và nội dung cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

            3. Thời gian: Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2020.

            4. Địa điểm:  Tại địa điểm triển khai thực hiện dự án hoặc địa điểm dự án, cơ sở đang hoạt động.

Đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; các chủ dự án, cơ sở quan tâm phối hợp thực hiện.

Nguồn : https://stnmt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/FBxxwe7fm2b5/content/ke-hoach-on-oc-huong-dan-trien-khai-thuc-hien-cong-tac-bvmt

Share
0
+1
0
Tweet
0

Related news

Your Comment

Working time

Support team, available 24 hours a day (Including Saturday, Sunday).

CSKH: 02046507666

Calling free. Call us whenever you need!

E-MAIL: [email protected]

All requests of customers sent to email of MTDatViet.VN are answered and solved quickly.

PARTNER & CUSTOMER